ದಾನ ಇಂದು ನೀಡಲು ಆಹಾರಕಾರ್ಡ್ ಭದ್ರತಾ ಕೋಡ್ (ಸಿ) ಕಳೆದ ಮೂರು ಅಂಕೆಗಳು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಸಹಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್. ಭದ್ರತಾ ಕೋಡ್ ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಪಿನ್ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ, ರೂಪ.